Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

OBOWIĄZUJĄCY OD 25 GRUDNIA 2014 r.   

   

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.elektroakustyka.pl oraz www.rhsound.pl.  

   

Sprzedającym jest spółka RH Sound – PL sp. z o. o. z siedzibą w Trzebnicy wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI pod numerem KRS 0000217789. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 915-16-80-960, Regon: 933020569 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.  

   

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48713889133, +48713889133 korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@elektroakustyka.pl lub sklep@rhsound.pl.  

   

§ 1 Definicje  

   

1.     Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

   

2.     Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).  

   

3.     Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.  

   

4.     Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.  

   

5.     Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.  

   

6.     Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.  

   

7.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.)  zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).  

   

8.     Sklep Internetowy www.elektroakustyka.pl lub www.rhsound.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresami www.elektroakustyka.pl lub www.rhsound.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.  

   

9.     Strona – Usługodawca i Klient.  

   

10.   Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.elektroakustyka.pl lub www.rhsound.pl.  

   

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  

   

§ 2 Zasady ogólne  

   

1.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.  

2.     Sklep internetowy www.elektroakustyka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.  

3.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.elektroakustyka.pl lub www.rhsound.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  

   

§ 3 Składanie zamówień  

   

1.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.elektroakustyka.pl lub www.rhsound.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.  

2.    Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę internetową.  

3.    Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 4.     Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres email.  

5.     W razie niedostępności zamówionego produktu, Sprzedający powiadamia o tym Klienta, informując o możliwym terminie realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo anulowania zamówienia w całości lub części albo jego modyfikacji.  

6.     W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.  

7.     Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych.

8.     Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.  

9.     Dane osobowe podawane przez Klienta przy Zamówieniu wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.  

10.   W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  

11.   Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.  

12.   Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu z linkiem potwierdzającym zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź z potwierdzeniem zamówienia.  

13.   Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po zalogowaniu się na stronie lub za pomocą linku wysłanego na adres e-mail.  

14.   Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w załączonej do potwierdzenia zamówienia faktury proforma w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności on-line.  

15.   W szczególnych przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie można zrealizować zamówienia, Sprzedający zawiadamia Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia i dokonuje zwrotu Klientowi wpłaconych należności, jeżeli takie zostały wpłacone przez Klienta.

16.   W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

   

§ 4 Koszty i termin wysyłki  

   

1.     Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.  

2.     Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.  

3.     Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Zawsze istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.  

4.     Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu określających koszty dostawy. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „płatność on-line”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).  

5.     Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu na stronie Sprzedawcy  w zakładce Koszty dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.  

   

§ 5 Płatności  

   

1.     Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).  

2.     Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, PayPal) lub przelewem na konto bankowe sklepu na podstawie faktury proforma wysłanej w formie elektronicznej na wskazany po złożeniu zamówienia adres poczty elektronicznej lub przelewem bezpośrednio na konto:  

RH Sound – PL sp. z o. o.  

ul. Prusicka 24  55-100 Trzebnica  

PKO Bank Polski S.A. Oddział w Trzebnicy  

 26 1020 5297 0000 1402 0053 8140  

Koniecznie podając w komentarzu numer zamówienia.  

3.     W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.  

   

§ 6 Odbiór towaru  

   

1.     Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2.     Przed odebraniem przesyłki  od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jakiekolwiek znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki wraz z adnotacją o uszkodzeniu na liście przewozowym zwrócić ją kurierowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia po rozpakowaniu przesyłki należy skontaktować się z firmą spedycyjną i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.  

   

§ 7 Odstąpienie od umowy  

   

1.     Konsument, który zawarł  umowę na odległość,  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w  czasie i  przysługuje jedynie przez  14 dni  (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Dz. U. 2014 poz. 827) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym  i  liczy się od  dnia  wydania rzeczy, a  gdy  umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

2.     Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 3.     Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz w stanie niezmienionym, świadczącym o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

4.     Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego/ej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.  

5.     W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Usługodawcy.  

6.     Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.  

7.     Po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Jeżeli zakup był potwierdzany paragonem fiskalnym zwrot nastąpi niezwłocznie na konto podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie później jednak niż 7 dni od przyjęcia towaru przez Sprzedającego.  

   

§ 8 Procedura reklamacji  

   

1.     Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów

oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.  

2.     W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.  

3.     Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.  

4.     W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres: RH Sound - PL sp. z o.o., ul. Prusicka 24, 55-100 Trzebnica (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).  

5.     Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszoną reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nie rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie, uznaje się za uwzględnienie reklamacji.   

6.     Klient nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.  

7.     Odpowiedzialność usługodawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 3 lata od dnia wydania towaru.  

8.     Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Usługodawcy za nabycie danego produktu. 

9.     Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

   

§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych  

   

1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.  

2.    Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 3.     Usługodawca oświadcza, że realizuje wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

4.     Dane osobowe Klienta są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 2 oraz gdy wymóg udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

5.     Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych.  

6.     Usługodawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych      na zasadach opisanych w w/w ustawie.  

7.     W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.   

   

§  10 Wymagania sprzętowe  

   

1.    Aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresami www.elektroakustyka.pl lub www.rhsound.pl Kupujący powinien dysponować przeglądarkami: Google Chrome 26 i wyższa, Internet Explorer 9 i wyższa, Mozilla Firefox 20 i wyższa, Safari 6 i wyższa. Wszystkie przeglądarki muszą mieć  włączoną obsługę JavaScript.  

2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu z powodu jego serwisu technicznego, prac konserwatorskich lub prac polepszających funkcjonalność Sklepu. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby wskazane wyżej przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.  


 

§ 11 Polityka przetwarzania danych RH SOUND-PL Sp. z o.o.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z wprowadzenia RODO.

1.     Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RH SOUND-PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prusickiej 24, 55-100 Trzebnica. RH SOUND-PL Sp. z o.o. wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem email: inspektor@rhsound.pl.

2.     Konieczność przekazania danych osobowych Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania działalności statutowej RH SOUND-PL Sp. z o.o. polegającej na sprzedaży i dostawie produktów za pośrednictwem sklepu www.rhsound.pl, www.elektroakustyka.pl, dalszej ekspedycji oraz w przypadku nawiązania współpracy między przedsiębiorstwami w relacji współpracy między przedsiębiorstwami. W przypadku przetwarzania danych dla celów współpracy między przedsiębiorstwami oraz marketingowych, podanie danych może być niezbędne do utrzymania i podtrzymywania kontaktów handlowych.

3.     Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

 

a.     dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Dane są przetwarzane w celu obsługi zamówień w sklepie on-line, znajdującym się pod adresem www.elektroakustyka.pl.

 

§  12 Postanowienia końcowe  

   

1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)  

2.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd Rejonowy w Trzebnicy.  

3.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, której stroną jest Klient nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, jest Sąd Rejonowy w Trzebnicy lub Sąd właściwy miejscowo dla takiego Klienta.  

4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.  

5.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 marca 2019 r.  

   

Do pobrania

Regulamin sklepu
Zaloguj się

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Newsletter
Upoluj promocję
Przepisz kod z obrazka *

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®